Zoet Zout Knooppunt

Zoet Zout Knooppunt

Begin 2017 is het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier samen met PWN, Provincie Noord-Holland, Rijkswaterstaat WNN en gemeente Texel het initiatief gestart om te komen tot een Zoet Zout Knooppunt. Deze partijen zagen een uitdaging in goede verbinding tussen praktijk, onderzoek en beleid op het gebied van zoet en zout water. De ambitie startte op Texel, maar al snel bleek dat dezelfde vragen ook regionaal en bovenregionaal speelden. De initiërende partijen gaven daarom het projectteam de opdracht te onderzoeken of een Zoet Zout Knooppunt voor geheel Laag Nederland gewenst en haalbaar is en in welke vorm dit ingericht kan worden.

Het doel is een grotere impact te realiseren van slimme oplossingen ten behoeve van het omgaan met zoet en zout. Dit kan bereikt worden door in te zetten op verbinding met de praktijk, ontsluiten van kennis en werken aan bewustwording. Het projectteam ziet, na een brede inventarisatieronde, een breed draagvlak voor een Zoet Zout Knooppunt onder overheden, gebruikers, kennisinstellingen en onderwijs in de regio’s Noord-Nederland, Holland en Zeeuwse Delta. Voorwaarde van deze organisaties is dat het een duidelijke toegevoegde waarde heeft ten opzichte van het bestaande én dat de bestaande organisaties en structuren hier goed op zijn aangesloten. De meerwaarde blijkt te liggen in uitwerking in de regio, het onderling verbinden van regionale netwerken en het aansluiten bij het landelijke netwerk, waarin de nationale waterprogramma’s een prominente rol hebben.

Behoefteschets

Uit de inspiratiesessies, bijeenkomsten en individuele gesprekken met meer dan 70 organisaties is een schets gemaakt van de behoeften in de regio. Hierbij is door de partijen aangegeven dat het invullen van deze behoeften een duidelijke meerwaarde biedt ten opzichte van de huidige situatie.

Gewenste dynamiek

De onderstaande figuur laat op compacte wijze zien aan welke dynamiek behoefte is. Het Zoet Zout Knooppunt gaat deze dynamiek tot stand brengen.

Rol van CONEXYS

In de onderzoeksfase heeft Chris de projectleiding gevoerd en daarbij gezorgd voor het verbinden en betrokken houden van alle partijen die een (potentiele) rol kunnen spelen in het ZZK. Met ingang van februari 2018 is Chris kwartiermaker van het ZZK om met de drie regio’s èn de ministeries die verantwoordelijk zijn voor de landelijke waterprogramma’s te komen tot een effectief functionerend Zoet Zout Knooppunt

Comments are closed.